بررسی روایات لعن «زرارة بن اعین» با توجه به جریان‌های کلامی امامیه - صفحه 117

این نوشتار، ضمن بررسی روایات دال بر لعن زراره، به چرایی جرح وی، تأثیر تفکر و جریان‏های کلامی در جرح یا تعدیل او و راه‏های رفع تعارض میان جرح و تعدیل زراره پرداخته است.

در تاریخ متقدم امامیه از جریان زراره و شاگردانش یاد شده است. افکار او آن‌قدر متمایز بوده که فرقه‌ای را به وی منسوب کرده‌اند. ارباب ملل و نحل وی و هم‌فکرانش را به‌عنوان فرقه زراریه می‏شناسند.۱ سمعانی در قرن چهارم از فرقه زراریه به عنوان غلات شیعه نام برده است.۲

فراوانی روایات ذم _ که به سی عدد می‏رسد۳ _ رجالیان را به چرایی ذم وی واداشته‌است. روایات جرح او گاه به صورت مستقیم، ناظر به عقیده وی در باره «استطاعت» است و گزارش‌های تاریخی به شکل آشکاری جریان‌سازی علیه او را در این زمینه نشان می‏دهند.

این نوشتار بر آن است، جریان‌هایی۴ را شناسایی کند که در نگاه نخست قابل‌شناسایی نیست، ولی تأثیر بسزایی در ریشه‌یابی جرح «زرارة بن اعین » دارد.

1. روایات تعدیل و جرح «زرارة بن اعین »

زرارة بن اعین از شخصیت‌های برجسته و فقیهان مبرز عصر خویش به شمار آمده است. نجاشی از او با عنوان «شیخ أصحابنا» یاد می‏کند و وی را با القاب قاری، فقیه، متکلم، ادیب و شاعر می‏ستاید.۵

روایات بسیاری در مدح زراره رسیده است.۶ نقش وی در تحکیم مبانی تشیع و حفظ احادیث شیعه به حدی است که در حدیثی صحیح۷ از امام صادق علیه السلام نقل

1.. ر.ک: مقالات‌الاسلامیین‌، ص۳۶؛ الملل و النحل، ج۱، ص۵۴.

2.. الانساب، ج۳، ص۱۴۴.

3.. ر.ک: معجم رجال الحدیث، ج۷، ص۲۳۴ - ۲۴۵.

4.. مقصود از «جریان» در این مقاله، گروهی است که در جامعه ازنظر فکری متمایز شده‌اند. به دیگر سخن، در برخی موارد _ که جرح‌وتعدیل رجالی متعارض نیستند _ می‌توان رد پای فضاسازی تبلیغی و جریان‌سازی علیه یک فرد یا یک گروه را ردیابی نمود.

5.. رجال النجاشی، ص۱۷۵.

6.. ر.ک: رجال الکشی، ص۱۳۴.

7.. در سند این روایت «حمدویه بن نصیر» امامی و ثقه است. شیخ طوسی می‌نویسد: «وی بی‌نظیر در زمانش بود و علم و روایت زیادی داشت و ثقه بود» (رجال الطوسی، ص‏۴۲۱). «یعقوب بن یزید» نیز امامی و ثقه است (رجال النجاشی، ص‏۴۵۰) و نجاشی از «محمد بن حسین بن ابی خطاب» با عنوان «جلیل من أصحابنا عظیم القدر كثیرالروایة ثقة عین» وصف می‌کند (همان، ص‏۳۳۴) و «ابن ابی عمیر» از اصحاب اجماع، امامی و ثقه است (رجال الطوسی، ص‏۴۰۵) و «ابراهیم بن عبدالحمید» نیز ثقه است (همان، ص۱۸). بنا بر این، همه راویان ثقه و امامی مذهب نیستند و حدیث از نظر سندی صحیح است.

صفحه از 134