تأمّلی در معناشناسی واژه «اسوه» در قرآن و حدیث

نشریه : علوم حدیث 88

نویسنده : پديدآورنده : محمد مهدی کامیابی
پديدآورنده : حسن طارمی راد
پديدآورنده : فضل الله خالقیان

سال 1397 / شماره پیاپی 88 / صفحه

چکیده :

نقش اسوه و الگو در تکوین شخصیت آدمی و سعادت وی انکارناپذیر است. به همین سبب در آموز‌ه‌های دینی و دیگر علوم نیز به بحث الگوبرداری پرداخته شده است. واژه‌‌‌ی «اسوه» در این موضوع نقش کلیدی داشته و پرکاربرد است ولی به مرور زمان معنای اولیه‌‌ی آن مغفول واقع شده و غالباً فهم صحیح و کاملی از کاربردهای قرآنی و حدیثیِ «اسوه» صورت نگرفته ‌است. در این مقاله، معنای اصیل واژه اسوه، کاربردها و اقتضائات آن بازکاوی شده تا از این رهگذر مراد نصوص دینی بهتر تبیین گردد. چنانکه واژه اسوه دو معنای کلّی دارد: معنای اولیه آن مداوا، علاج و مرهمی است که درد، غم یا سختی امور را کاهش می‌دهد و معنای ثانوی آن معادل الگو و مقتداست که امروزه بیشتر به‌کار برده می‌شود.

کلیدواژه‌های مقاله :اسوه/ اسوه‌ی حسنه- الگوبرداری- تأسّی- اقتدا- اتّباع