پژوهشى در باره نخستين و واپسين وحى قرآنى

پژوهشى در باره نخستين و واپسين وحى قرآنى

روايات فريقين و نيز گزارش هاى تاريخى گوناگون در باره نخستين و واپسين وحى الهى موجب شده اند تا وحدت نظرى در اين موضوع محقق نشود. به همين دليل نظريه هاى ارائه شده نيز بر ادله اى محكم و خدشه ناپذير مبتنى نيستند. با اين همه مى توان با بررسى ادله و ملاحظه قراين، برخى احتمال ها را تقويت كرد.


پژوهشى در باره نخستين و واپسين وحى قرآنىاين پژوهش ، به وسيله فاضل گرامى جناب آقاى سيّد حامد على‏زاده موسوى ، انجام شده است.

روايات فريقين و نيز گزارش‏هاى تاريخى گوناگون در باره نخستين و واپسين وحى الهىر . ك : ص ۱۶۷ (احاديث مربوط به نزول نخستين وحى قرآنى) .موجب شده‏اند تا وحدت نظرى در اين موضوع محقق نشود. به همين دليل نظريه‏هاى ارائه شده نيز بر ادله‏اى محكم و خدشه‏ناپذير مبتنى نيستند. با اين همه مى‏توان با بررسى ادله و ملاحظه قراين، برخى احتمال‏ها را تقويت كرد.


نخستين آيه يا سوره نازل شده‏

در باره نخستين آيه يا سوره نازل شده ديدگاه‏هايى وجود دارد كه از اين ميان سه ديدگاه شايان توجه‏اند :زاد المسير : ج‏۱ ص‏۱۲.
۱. مشهور مفسران و دانشوران علوم قرآنى،التبيان فى تفسير القرآن : ج‏۱۰ ص‏۳۷۸؛ تفسير القرطبى : ج‏۲۰ ص‏۱۱۷؛ شواهد التنزيل : ج‏۲ ص‏۴۰۹ - ۴۱۴.پنج آيه نخست سوره علق را كه نزول آنها مقارن آغاز بعثت پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله بوده، نخستين وحى الهى برشمرده‏اند و به شمارى از احاديث استناد كرده‏اند؛شواهد التنزيل : ج‏۲ ص‏۴۰۹ - ۴۱۴؛ أسباب النزول : ص‏۱۲۱۴؛ تفسير الأصفى : ج‏۲ ص‏۱۴۵۹.از جمله در حديثى از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه :
أَوَّلُ مَا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله‏(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ)، وآخِرُهُ :(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ... ).ر . ك : ص ۱۶۶ ح ۱۲۴ .
نخستين سوره‏اى كه بر پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله فرود آمد ، [اين بود] :(به نام خداوند رحمتگر مهربان . بخوان به نام پروردگارت). و واپسين سوره‏اى كه فرود آمد ، اين بود :(آن گاه كه يارى خدا فرا رسيد).

اين روايت از امام رضا عليه السلام به نقل از پدرش، موسى بن جعفر عليه السلام، از امام صادق عليه السلام نيز گزارش شده است .ر . ك : ص ۱۶۶ ح ۱۲۵ .در تفسير القمى روايتى با همين مضمون از امام باقر عليه السلام نقل شده است .ر . ك : تفسير القمى : ج ۲ ص ۴۲۸ .البته در اين كه نخستين وحى قرآنى چند آيه اول سوره علق است يا همه سوره، اختلاف است. برخى با توجه به سياق آيات سوره علق، نزول تمام اين سوره را يكباره دانسته‏اند.الميزان فى تفسير القرآن : ج‏۲۰ ص‏۳۲۲.
۲. برخى با استناد به حديث ابوسلمه از جابر بن عبد اللَّه، سوره مدثّر را نخستين سوره نازل شده معرفى كرده‏اند، در حالى كه اين حديث منافاتى با نزول چند آيه از سوره علق پيش از اين سوره ندارد؛التبيان فى تفسير القرآن : ج‏۱۰ ص‏۱۷۱؛ تفسير الطبرى : ج‏۲۹ ص‏۹۰؛ أسباب النزول : ص‏۱۵.زيرا در متن حديث هيچ گونه اشاره‏اى به اين نشده كه نخستين وحى قرآنى آيات نخست اين سوره است و تنها استنباط جابر از گفته پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله چنين بوده است. شايد هم اين حديث به اولين نزول پس از ايام فَتْرت (دوره انقطاع وحىأسباب النزول : ص‏۱۵.) اشاره داشته باشد. شاهدِ اين مدعا حديث ديگرى از جابر بن عبد اللَّه است كه بر اساس آن پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله از فترت وحى سخن گفته است.صحيح البخارى : ج‏۱ ص‏۴؛ صحيح مسلم : ج‏۱ ص‏۹۸.۳. گروه سوم ، نخستين سوره نازل شده را فاتحه مى‏دانند.الإتقان فى علوم القرآن : ج‏۱ ص‏۱۴۸؛ زبدة التفاسير : ج‏۷ ص‏۴۷۰؛ التفسير الحديث : ج‏۱ ص‏۱۷به نقل از زمخشرى بيشتر مفسران معتقدند كه سوره فاتحه نخستين سوره نازل شده است.الكشاف : ج‏۴ ص‏۷۷۵.طبرسىمجمع البيان : ج‏۱۰ ص‏۶۱۳.و واحدى نيشابورىأسباب النزول : ص‏۲۱ - ۲۲.با استناد به رواياتى اين قول را پذيرفته‏اند. افزون بر اين، بر پايه برخى روايات، جبرئيل در نخستين روز بعثت، نماز و وضو را طبق آيين اسلام به پيامبر تعليم دادإعلام الورى : ج‏۱ ص‏۱۰۲؛ المناقب ، ابن شهر آشوب : ج‏۱ ص‏۴۱؛ وسائل الشيعة : ج‏۱ ص‏۳۹۹ - ۴۰۰ .و آن حضرت از آغاز با گروه كوچك ياران خود (على، جعفر، زيد و خديجه) به همان روش نماز مى‏گزاردمسند ابن حنبل : ج‏۱ ص ۲۰۹؛ الطبقات الكبرى : ج‏۸ ص‏۱۷ - ۱۸؛ قصص الأنبياء ، راوندى : ص‏۳۱۵ - ۳۱۶.كه لازمه آن، مقرون بودن بعثت با نزول سوره حمد است. به نقل از سيوطى هرگز زمانى نبوده است كه نماز در اسلام بدون فاتحة الكتاب باشد.الإتقان فى علوم القرآن : ج‏۱ ص‏۱۶۰.روايت«لا صَلاةَ إلّا بِفاتِحَةِ الكِتابِ ؛جامع أحاديث الشيعة : ج‏۵ ص‏۱۰۷.نمازى جز به فاتحة الكتاب بر پا نمى‏شود »مؤيّد همين گزارش است.
در نگاهى كلى به اين سه ديدگاه، شايد بتوان چنين نتيجه گرفت كه نزول سه يا پنج آيه از آغاز سوره علق با آغاز بعثت مقارن بوده است، سپس چند آيه از ابتداى سوره مدثّر نازل شده است؛شرح مسلم ، نووى : ج‏۲ ص‏۲۰۸ . نيز ر. ك: روح المعانى : ج‏۱۳ ص‏۱۱۱ و ج‏۱۵ ص‏۳۹۹.ولى نخستين سوره كاملِ فرود آمده بر پيامبر صلى اللَّه عليه و آله، سوره حمد استالبرهان فى علوم القرآن : ج‏۱ ص‏۲۰۷ - ۲۰۸.كه «فاتحة الكتاب» خوانده مى‏شود .التفسير الحديث : ج‏۱ ص‏۱۷.همچنين مى‏توان گفت كه در هر صورت نخستين آيه‏اى كه بر پيامبر صلى اللَّه عليه و آله نازل شده، «بسم اللَّه الرحمنالرحيم» است؛تفسير نور الثقلين : ج‏۵ ص‏۶۰۹؛ أسباب النزول : ص‏۱۴؛ زاد المسير : ج‏۱ ص‏۱۳.زيرا همه سوره‏هاى قرآن به جز برائت با اين آيه آغاز مى‏شوند و شيعه معتقد است كه «بسم اللَّه الرحمن الرحيم» در هر سوره جزو آن سوره و آيه‏اى مستقل است.التبيان فى تفسير القرآن : ج‏۱ ص‏۲۴؛ مجمع البيان : ج‏۱ ص‏۸۹ ؛ البيان : ص‏۴۴۰.
اما روايت منقول از امام على عليه السلام كه در آن نخستين وحى قرآنى، آيه ۱۵۱ انعام دانسته شده،أحكام القرآن ، ابن عربى ج‏۴ ص ۱۹۵۴؛ تفسير القرطبى : ج‏۲۱ ص‏۱۱۷ - ۱۱۸.از چند جهت اشكال دارد، از جمله اين كه به نقل از ابن عباس و ديگران، سوره انعام از سوره‏هايى است كه همه آن، يكجا نازل شده است.ر.ك: التبيان فى تفسير القرآن : ج‏۴ ص‏۷۵؛ مجمع البيان : ج‏۴ ص‏۴۲۱.دوم اين كه بر پايه روايت ديگرى از ابن عباس، آيه ۱۵۱ از سوره انعام، مدنى است.ر.ك: التبيان فى تفسير القرآن : ج‏۴ ص‏۷۵.


واپسين آيه يا آيات نازل شدهر . ك : ص ۱۷۷ (احاديث مربوط به نزول آخرين وحى قرآنى) .

زرقانى در مناهل العرفان، در باره واپسين آيه يا آياتِ نازل شده، ده ديدگاه را نقل كردهمناهل العرفان : ج‏۱ ص‏۹۷ - ۱۰۱.كه مهم‏ترين آنها عبارت اند از:
۱. آيه ۲۸۱ از سوره بقره: بر اساس شمار زيادى از روايات، آخرين آيه‏اى كه بر پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله نازل شد(وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى‏ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ؛ از روزى هراسناك باشيد كه در آن به خداوند بازگردانده مى‏شويد ، سپس به هر كسى هر چه اندوخته كاملاً داده مى‏شود ، و به آنان ستم نمى‏شود)بود كه پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله با اشاره جبرئيل آن را در ميان آيه ربا و آيه دَيْن (پس از آيه ۲۸۰) از سوره بقره قرار داد و پس از آن پيامبر بيش از ۲۱ روز و بنا بر قولى بيش از نه شب زنده نبود.أسباب النزول : ص‏۱۶ - ۱۸؛ تاريخ اليعقوبى : ج‏۲ ص‏۴۳؛ تفسير مقاتل : ج‏۱ ص‏۲۲۸.۲. بخشى از آيه ۳ از سوره مائده: به نقل يعقوبى ، واپسين آيه نازل شده بر پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينًا ؛ امروز دينتان را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام ساختم ، و اسلام را دين مورد پسند برايتان قرار دادم)بود. يعقوبى همين نقل را صحيح و استوار دانسته، نزول اين آيه را در روز ابلاغ امامت على بن ابى طالب عليه السلام در غديرخم تأييد مى‏كند.تاريخ اليعقوبى : ج‏۲ ص‏۴۳.
در نقل ديگرى آمده است كه پس از سوره(إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ)آيه(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)فرود آمد و اين آخرين آيه بود و آن حضرت صلى اللَّه عليه و آله هشتاد روز پس از نزول اين آيه در گذشت.تفسير منهج الصادقين : ج‏۱۰ ص‏۳۸۱ - ۳۸۲.
۳. آيه‏۱۷۶ از سوره نساء:به‏گفته براء بن عازب،آخرين آيه نازل شده(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَلَةِ إِنِ امْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِ‏ّ شَىْ‏ءٍ عَلِيمُ ؛ از تو [ در باره كلاله ] فتوا مى‏طلبند؛ بگو: خدا در باره كلاله فتوا مى‏دهد: اگر مردى بميرد و فرزندى نداشته باشد، و خواهرى داشته باشد، نصفِ ميراث از آنِ اوست. و آن [ مرد نيز ] از او ارث مى‏برد، اگر براى او [ خواهر ]فرزندى نباشد. پس اگر [ ورثه فقط ] دو خواهر باشند، دوسوم ميراث براى آن دو است، و اگر [ چند ]خواهر و برادرند، پس نصيب مرد، مانند نصيب دو زن است. خدا براى شما توضيح مى‏دهد تا مبادا گم راه شويد، و خداوند به هر چيزى داناست)است.أسباب النزول : ص‏۱۷؛ أحكام القرآن، جصاص : ج‏۳ ص‏۱۷؛ التبيان فى تفسير القرآن : ج‏۳ ص‏۴۰۷.فرّاء هم اين آيه را، آخرين آيه نازل شده معرفى مى‏كند.التبيان فى تفسير القرآن : ج‏۳ ص‏۴۳۵؛ مجمع البيان ج‏۳ ص‏۲۴۶.
۴. آيات پايانى سوره توبه: أبىّ بن كعب ، واپسين آيه نازل شده را آيات پايانىسوره توبه دانسته است :أسباب النزول : ص‏۱۸؛ مسند ابن حنبل : ج‏۵ ص‏۱۱۷؛ تفسير الطبرى : ج‏۱۱ ص‏۵۷.(لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ * فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِىَ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .توبه : آيه ۱۲۸ - ۱۲۹ .
فرستاده‏اى از خود شما برايتان آمده كه سخت است بر او هر چيزى كه شما را رنج مى‏دهد . بر [هدايت‏] شما حريص است ، و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است . پس اگر از حق روى بگردانند بگو: خداوند مرا كفايت مى‏كند. هيچ معبودى جز او نيست. بر او توكل كردم و او صاحب عرش عظيم است)
.


نظريه‏

با بررسى مستند آرايى كه به آنها اشاره شد ، روشن مى‏گردد كه هيچ يك از آنها متكى به دليل قاطعى نيست . بنا بر اين بايد گفت :
اولاً : آخرين آيه‏اى كه بر پيامبر صلى اللَّه عليه و آله نازل شده مشخص نيست .
ثانياً : آراى ياد شده را مى‏توان به آخريّت نسبى حمل كرد ؛ يعنى اين آيات در اواخر عمر پر بركت پيامبر صلى اللَّه عليه و آله نازل شده‏اند؛ ليكن راويان آنها به دليل آن كه اطلاعات لازم در اختيارشان نبوده، هر يك تصور كرده‏اند كه آخرين آيه همان است كه آنها باور دارند .


واپسين سوره كاملِ نازل شدهر . ك : ص ۱۷۷ (احاديث مربوط به آخرين وحى قرآنى) .

در باره واپسين سوره كاملى كه نازل شده نيز گزارش‏هاى متعددى نقل شده است:
۱. سوره نصر:
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ * وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا .
به نام خداوند رحمتگر مهربان . آن گاه كه يارى و ظفر خداوند آمد ، و مردم را بينى كه گروه گروه وارد دين خدا مى‏شوند ، پس پروردگارت را با حمد تسبيح كن و از او درخواست آمرزش نما كه او توبه‏پذير است)
.
با نزول اين سوره، صحابه خرسند شدند؛ زيرا پيروزى مطلق اسلام بر كفر و تثبيت و استحكام پايه‏هاى دين با گرويدن گروه‏هاى مختلف مردم را بشارت مى‏داد. ولى عباس عموى پيامبر ، به سبب خبر دادن سوره از پايان كار پيامبر ، از نزول آن سخت غمناك شد و پيامبر پس از آن دو سال بيشتر زنده نبود.مجمع البيان : ج‏۱۰ ص‏۸۴۴؛ الدرّ المنثور : ج‏۶ ص‏۴۰۶.
در روايتى از امام صادق عليه السلام و نيز امام رضا عليه السلام آخرين سوره،(إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ)معرفى شده است.ر . ك : ص ۱۶۶ ح ۱۲۴ و ۱۲۵ .از ابن‏عباس نيز گزارش شده كه آخرين سوره، نصر است.تفسير ابن كثير : ج‏۸ ص‏۴۸۲؛ تفسير القرطبى : ج‏۲۱ ص‏۲۲۹؛ الإتقان فى علوم القرآن : ج‏۱ ص‏۸۴.
۲. سوره برائت: رواياتى آخرين سوره را برائت معرفى كرده است كه نخستين آيات آن در سال نهم هجرى نازل شد و پيامبر صلى اللَّه عليه و آله على عليه السلام را فرستاد تا آن را بر جمع مشركان بخواند.التبيان فى تفسير القرآن : ج‏۳ ص‏۴۰۷؛ تفسير الصافى : ج‏۲ ص‏۳۱۸ - ۳۲۰؛ أسباب النزول : ص‏۱۷ .
۳. سوره مائده: در روايتى آخرين سوره نازل شده، مائده دانسته شده است.التبيان فى تفسير القرآن : ج‏۳ ص‏۴۱۳؛ تفسير ابن كثير : ج‏۳ ص‏۳؛ الدرّ المنثور : ج‏۲ ص‏۲۵۲.


نظريه‏

در جمع‏بندى روايات مربوط به آخرين سوره‏اى كه بر پيامبر نازل شده چند نكتهشايان توجه است :
۱ . سوره نصر ، در عام الفتح و سال هشتم هجرى ، در حجة الوداع و در منا ، نازل گرديده است .ر . ك : ص ۱۸۷ ح ۱۶۷ .
۲ . سوره برائت ، پس از فتح مكّه و در سال نهم هجرى ، نازل شده است .ر . ك : ص ۱۹۴ (پانوشت ش ۴) .
۳ . مطابق برخى از گزارش‏ها ، سوره مائده آخرين سوره‏اى است كه بر پيغمبر نازل شده است .ر . ك : ص ۱۸۳ (سوره مائده) .
۴ . بر پايه روايتى كه از امام صادق عليه السلام و امام رضا عليه السلام نقل شده و گزارش‏هاى متعددى كه در منابع شيعه و سنى آمده ،ر . ك : ص ۱۸۳ (سوره نصر) .سوره نصر آخرين سوره‏اى كه بر پيامبر صلى اللَّه عليه و آله نازل گرديده است .
با در نظر گرفتن نكات ياد شده مى‏توان گفت : بخش‏هايى از سوره مائده و برائت از واپسين آيات نازل شده است، ولى آخرين سوره‏اى كه به صورت كامل نازل شد ، سوره نصر است .