روش‌شناسي « منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة » - صفحه 207

روش‌شناسي «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة»

محسن رفعت ۱

چکيده

شرح منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة اثري مفصل و حجيم از ميرزا حبيب الله هاشمي خويي به شمار مي‌رود. در اين نوشتار کوشيده شده، پس از ارائه خصوصيات و سبک کلي کتاب، روش‌شناسي اين شرح با استفاده از دو مؤلفه‌اي که پايه اين شرح را تشکيل داده، بيان شود. مؤلفه و گزاره‌هايي که در اين شرح به کار رفته، عبارت است از: گزاره به لحاظ ساختار و به لحاظ محتوا نمونه‌هاي ساختاري اين شرح عبارت است از: مشخص کردن مخاطب کلام و يا نامه امام، معرفي شخصيت‌ها، بيان طرحي کلي و تصويري کلان از کلام امام، عنوان‌دهي به شرح سخنان امام، شرح درون متني (مزجي) و جمله به جمله و ... . همچنين نمونه‌هايي از گزاره از لحاظ محتوا عبارت است از: تقسيم‌بندي موضوعي، استفاده بي‌شمار از آيات قرآن، شرح روايي و بهره‌گيري از احاديث و روايات، بررسي شبهات، ذکر خاستگاه امثال و اشعار، توجه به نسخ متعدد و بازيابي متون، توجه به منابع و اسناد سخنان امام و... . از جمله نقايص اين شرح عبارت است از: مشخص نکردن منبع و يا گوينده برخي اقوال، استطراد در بخش «اللغة»، تطويل‌گويي در شرح خطبه‌ها، عدم ارائه ترجمه روان و... .

کليدواژه‌ها: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ميرزا حبيب الله خويي، نهج البلاغة، امام علي عليه السلام ، روش‌شناسي

درآمد

نهج البلاغه کتابي است که شيفتگان حق و حقيقت را همواره مسحور خود کرده است؛ چنان که از جمله کتبي به شمار مي‌رود که از همان عصر تأليف، انگيزه شرح آن در ميان بزرگان و عالمان ايجاد شد. از همين روي، نهج البلاغه بيشترين شرح را به خود اختصاص داده است.۲ يکي از اين شروح، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغه است که از مهم‌ترين و مفصل‌ترين شروح نهج البلاغه به شمار مي رود. اين اثر

1.دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث دانشگاه قم.

2.. براي مطالعه بيشتر در زمينه شروح نهج‌البلاغه، ر.ک : الذريعة، ج ۱۴، ص ۱۱۳ ـ ۱۱۶؛ مصادر نهج‌البلاغة و أسانيده، ج ۱، ص۲۲۱ ـ ۲۷۳؛ شروح نهج‌البلاغة، ص ۳۵ ـ ۱۰۶؛ چشمه خورشيد، ص۴۳۲ ـ ۴۴۸.

صفحه از 244