مبانی استنباط نظریه‌های علمی احادیث

سال 1398 / شماره پیاپی 10 / صفحه 9-36

چکیده :

فهم احادیث علمی اهل‌بیت(ع) از مسائلی است که در صورت عدم توجه به مبانی، ضوابط و شیوه‌های اختصاصی فهم این دسته از احادیث، می‌تواند منجر به تحمیل نظریه‌های علمی بر احادیث و موجب برخی آثار منفی هم‌چون: تفسیر به رأی، تأویل‌های غیرمجاز و شک در احادیث ‌گردد.
مواردی مانند: نبودن تعارض واقعی بین حدیث و علم، هماهنگی بسیاری از مطالب علمی احادیث با نظریه‌های علمی اثبات‌شده، قطعی نبودن غالب مطالب علوم تجربی، وجود روایات علمی در احادیث، عدم وجود همه علوم در روایات، به عنوان مبانی و پیش‌فرض‌های مواجهه با احادیث علمی، مطرح‌شده است، که توجه به این مبانی در کنار توجه به ضوابط فهم علمی احادیث، موجب می‌گردد که پژوهشگر در استنباط نظریه‌های علمی احادیث دچار خطا و اشتباه نگردد.

کلیدواژه‌های مقاله :حدیث، مبانی فهم، نظریه‌پردازی، شرح علمی روایات، احادیث علمی