مبانى اخلاقى در صحيفه سجاديه - صفحه 72

مبانى اخلاقى در صحيفه سجاديه

منصور پهلوان ۱

چكيده: تبيين مبانى اخلاقى اسلامى بر اساس آموزه‏هاى صحيفه سجاديه، محور اصلى اين گفتار است. نويسنده پس از بيان نكات مقدّماتى در مورد صحيفه، توحيد را به عنوان مبناى اخلاق در صحيفه شناسانده و شش نكته را در اين زمينه برمى‏شمرد: معرفت خدا، لطف خدا بدون استحقاق مردم، خوف و رجاء، اميد به رحمت الهى، تكيه بر توفيق، توكل بر خدا. آنگاه هفت راه از راه‏هاى تعالى معنوى را كه در صحيفه مطرح شده، توضيح مى‏دهد: قرآن، ماه رمضان، تولّى و تبرّى، شفاعت، توسّل، شهود اعمال، صلوات بر محمد و آل محمد. نويسنده، تمام اين موارد را با تكيه بر متن صحيفه سجاديه توضيح داده است.

كليد واژه‏ها: اخلاق اسلامى، مبانى/ اخلاق، صحيفه سجاديه/ توحيد، صحيفه / خوف و رجاء / رحمت الهى/ توكّل/ توسّل / قرآن / ماه رمضان / شفاعت / تولّى و تبرّى / صلوات.

1 ـ مقدمه:

1ـ 1. بخش عظيمى از تعاليم انسان‏ساز انبياء را اخلاق تشكيل داده است. تعليم خلق و خوى شايسته كه موجبات سعادت دنيوى و اخروى انسان‏ها را فراهم سازد، يكى از آموزه‏هاى اساسى اديان الهى است. در حديثى از پيامبر اسلام صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ‏وسلم آمده است: عليكم

1.ـ دانشيار دانشگاه تهران.

صفحه از 92