تحلیل ارسال خفیّ با تأکید بر سندهای روایات کتب اربعه

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : محمدصادق بخشی جویباری

سال 1398 / شماره پیاپی 18 / صفحه

چکیده :

گذر زمان و مشکلات پدید آمده در کتابت و استنساخ نگاشته های حدیثی آسیب هایی را دامن‌گیر اسناد روایات کرده است. ارسال و افتادگی و حذف واسطه در زنجیرۀ سند، ازجملۀ آن است. این نوشتار می کوشد تا با تکیه‌بر سندهای روایات کتب اربعه شیوه¬های شناخت ارسال خفی، چرایی و نشانه‌های آن در سند روایات کتب اربعه را کشف، تحلیل و بررسی نماید، سؤال اساسی اینکه چه عوامل یا نشانه‌هایی سبب ارسال خفیّ در سند روایات شده است؟ چه شیوه و راهکاری برای برون‌رفت معضل مربوط به ارسال در سندهای روایات وجود دارد؟ برای رسیدن به این هدف، روش هایی مانند طبقه‌شناسی و مقایسه اسناد همگون، تخریج سند و متن حدیث در دیگر مصادر روایی، اختلاف نسخه ها و دیگر قراین اجتهادی با نمونه هایی از آن در سندهای روایات کتب اربعه بررسی و در بخش دوم به چرایی و نشانه‌های ارسال خفی مانند؛ تصحیف در سند، قلب در نام راوی یا راویان در سند، همنامی برخی راویان در سند روایات کتب اربعه پرداخته‌شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :ارسال خفیّ، ارسال، تصحیف، تخریج، طبقه‌شناسی