احمد بن محمّد بن ابی نصر بَزَنطی

از اصحاب امام کاظم، امام رضا و امام جواد(ع) به شمار می آید.

بَزَنطی ، دلباخته امام رضا(ع)

رابطه بزنطی با امام رضا(ع) چگونه بود؟