سفارش پیامبر(ص) به پرهیز از غش

سفارش رسول خدا(ص) به زینب عطرفروش که از غل و غش در عطرش بپرهیزد.

کسب و کار بهتر از کنار گذاشتن دنیا

امام صادق(ع) نهی فرمود از اینکه انسان به بهانه ی کنار گذاشتن دنیا، کسب و کار را کنار بگذارد

نصیحت کاسبان

امام صادق(ع) به کسی که قصد تجارت داشت، نصیحت مشفقانه ای کرد.

گفتن عیب کالا هنگام فروش

وقتی واثله عیب شتر را پس از فروش و پیش از رفتن خریدار، به او گفت، خریدار تعجب کرد...

صداقت در فروش امانی

صداقت اقتضا می کند فروشنده در امانت فروشی، چیزی بر مبلغ تعیین شده نیفزاید تا اضافی را برای خود بردارد. ...

صداقت در قیمت گذاری

پیامبر(ص) به شخصی سفارش کرد که چه هنگام خرید و چه هنگام فروش، قیمت واقعی که در نظر دارد بگوید. ...

نوشتن در معامله

حضرت آدم از خداوند خواست که سی سال از عمرش را به داود بدهد. اما چون آدم آن را فراموش ...

غش در معامله

وقتی که رسول خدا(ص) کاسبی را دید که رو و زیر خوراکی اش فرق دارد فریاد برآورد که: متقلب از ...

اوج صداقت در کسب و کار

اهمیت صداقت در انجام کار برای دیگران در این حدیث به خوبی هویداست.

گفتن عیب کالا هنگام فروش

امام صادق(ع) از شخصی خواست تا عیبهای پنهان کالایش را به مشتری بگوید.

مدارا در معامله و قرض

آسان گیری در خرید و فروش و قرض دادن و گرفتن، مورد سفارش قرار گرفته است.

غش در معامله

پیامبر اکرم(ص) دستش را درون باری از گندم فرو برد. وقتی که متوجه شد قسمت زیر و روی آن متفاوت ...

غش در معامله

شخصی خوراکی می فروخت. پیامبر(ص) بخاطر اینکه روی جنس او با زیر آن تفاوت داشت، فروشنده را سرزنش کرد.