تدوين حديث(5) : منع تدوين؛ توجيه ها و نقدها (2) - صفحه 2

تدوين حديث(5)

منع تدوين؛ توجيه ها و نقدها

محمد على مهدوى راد

در مقاله پيشين برخى از توجيه ها در منع تدوين را آورديم و در پرتو اسناد تاريخى به نقد آنها پرداختيم و اينك توجيه هاى ديگر و نقد آنها.

2 . آميختگى قرآن با حديث:

از جمله كهنترين توجيه ها براى عدم كتابت و يا منع از كتابت، جلوگيرى از آميزش قرآن با حديث است. بدين معنى كه كسانى پنداشته اند ـ ويا كوشيده اند به اين پندارها دهند ـ كه اگر كتابت حديث معمول گشت، صحابيان و مردمان به هنگام نگاشتن قرآن، حديث را نيز با آن در مى آميختند، و بازشناسى قرآن از حديث دشوار مى گشت و مآلاً قرآن ـ اين معجزه جاودان الهى ـ تباه مى گشت. در ذيل نقلى كه پيش تر از عمر بن الخطاب (به هنگام دستور تباه ساختن و سوزاندن احاديث) آورديم، چنين آمده بود:

۰.… وانّى واللّه لا البسُ كتاب اللّه بشئٍ أبداً؛ ۱

۰.به خدا سوگند كه كتاب الهى را هرگز با چيزى در نمى آميزم.

1.تقييد العلم، ص۴۹؛ حجية السنّة، ص۳۹۵

صفحه از 26