سبک زندگی معنوی و اجتماعی در سیرۀ رضوی(ع)

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : ابوطالب علی نژاد جویباری

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 22

چکیده :

از نگاه شیعه، گفتار، رفتار و تقریر پیامبر و ائمه(ع) حجت و برهان شرعی است؛ از این رو، سبک زندگیِ این بزرگواران برای شیعیان صبغۀ الهی دارد. شناخت سبک زندگی پیشوایان دین، نیازمند مطالعۀ دقیق و همه جانبۀ زندگی فردی، خانوادگی و روابط اجتماعیِ آنان است تا بتوان با تحلیل صحیح گفتنار و رفتار معصومان(ع)، نقاط مبهم سبک زندگی را مشخص و شاخصهای زندگی اسلامی را از آن استخراج کرد.
امام رضا(ع() در یکی از حساسترین شرایط زمانی میزیستند و زندگی پرفراز و نشیبی داشنتند که مهمترین فراز آن، هجرت اجباری از مدینه به خراسان و موضوع ولایتعهدی بوده است. سلوک و رفتار آن حضرت در این سفر که با عبور از شهرها و دیدار با اقشار گوناگون منردم همراه بوده، تا زمان استقرار در خراسان و
پذیرش ولایتعهدی، تجلی »سبک زندگی دینی« است.
این مقاله میکوشد با تأمل در سلوک و رفتار حضرت رضا(ع) در این مقطع زمانی، کنه بیشنتر آن را رجنا بن ابی ضحاک، ابوصلت هروی و ابراهیم بن عباس گزارش کرده اند، جلوه هایی از »سبک زندگی رضوی« را در دو ساحت »سبک زندگی معنوی یا ارتباط با خدا« و »سبک زندگی اجتماعی یا ارتباط با دیگران« ترسیم کند.

کلیدواژه‌های مقاله :سیرۀ رضوی، سبک زندگی، زندگی معنوی، زندگی اجتماعی.