بررسی تطبیقی "ارجاع" به‌عنوان یکی از عوامل انسجام متنی در نهج‌البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : کلثوم صدیقی
پديدآورنده : عاطفه ستایش مهر

سال / شماره پیاپی / صفحه 25-42

چکیده :

(مطالعه‏ ی موردپژوهانه ‏ی ترجمه‏ های فارسی و انگلیسی طاهر صفار زاده)
"انسجام" ارتباط دستوری و واژگانی عناصر داخل یک متن است که به وسیله آن متن یکپارچه و معنی‌دار می‌شود؛ در این مقاله بر آنیم تا بر پایه دیدگاه مایکل هلیدی و رقیه حسن، عامل "ارجاع" را به‌عنوان یکی از عوامل "انسجام متنی" در "گزیده‌های نهج‌البلاغه و ترجمه‌های فارسی و انگلیسی آن" از طاهره صفار زاده بررسی نماییم؛ در این تحقیق با کاربست روش نمونه­گیری سیستماتیک و تحلیل تطبیقی ترجمه‏ی فارسی و انگلیسی نهج­البلاغه ابتدا براساس فرمول کوکران، از تعداد 1111 جمله موجود در کتاب، تعداد 285 جمله انتخاب‌شده و همراه با ترجمه این عبارات، عامل "ارجاع"، شناسایی، جداسازی و مقایسه گردیده است. برای بررسی این فرضیه از آزمون chi-square و جدول توافقی crosstabs استفاده‌شده است؛ در بررسی به‌عمل‌آمده، به این نتیجه رسیدیم که در متن اصلی نهج‌البلاغه و متون ترجمه‌شده‌ی آن، با وجود استفاده‏ی بیشتر از "ارجاع" و "ادوات ربط" نسبت به سایر عوامل "انسجام"، در کاربرد ارجاع، بین متن عربی و متون ترجمه‌شده فارسی و انگلیسی تفاوت معنی‌داری وجود دارد .

کلیدواژه‌های مقاله :تحلیل گفتمان؛ انسجام متنی؛ عوامل انسجام؛ ارجاع؛ ضمیر؛ نهج‌البلاغه؛ ترجمه