شكوه عبادت و بندگى نزد شيعيان واقعى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و پنجم / شماره پیاپی 225 / صفحه 5-11

چکیده :

اين مقاله شرحى است بر كلام اميرمؤمنان على عليه‏ السلام در خصوص عبادت و بندگى شيعيان در روايت نوف بكالى. عبادت دو كاربرد عام و خاص دارد؛ مناسك و تكاليفى همچون نماز، روزه، حج كه براى اظهار عبوديت در پيشگاه ربوبى است، عبادت خاص و هر كارى كه انسان را به خدا نزديك كند، اطاعت و بندگى به معناى عام است.
از جمله اوصاف شيعيان، اطاعت خالصانه خداوند و عبادت خاشعانه و خاضعانه به درگاه ربوبى است. در اين عرصه، نقش چشم و گوش در توجه كامل به خدا بى‏ بديل است. اميرمؤمنان عليه‏ السلام، تسليم محض و كامل در مقام اطاعت از خدا و خضوع كامل در مقام عبادت را ازجمله ويژگى و اوصاف شيعيان واقعى بر مى‏ شمارند. اگر انسان بخواهد مالك اراده خويش باشد، بايد مالك ذهن خويش باشد و آنها را كنترل كند. مهار چشم و بازداشتن آنها از گناه به حرام، از جمله اوصاف شيعيان واقعى است.
ساده‏ ترين راه براى مهار ذهنى، و نيل به تمركز و تقويت اراده، مهار چشم و گوش است.

کلیدواژه‌های مقاله :عبادت، شيعيان، عبادت خاشعين