نجواى نيازمندان به معبود (1): شرح مناجات مفتقرين

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و دوم / شماره پیاپی 190 / صفحه 5-12

چکیده :

اين مقاله شرحى بر مناجات مفتقرين امام سجاد عليه ‏السلام است. كمال مطلوب انسان از طريق عبوديت و بندگى ‏اش حاصل مى ‏شود. حقيقت بندگى، در بنده و عبد بودن و فقر ذاتى اوست؛ اينكه خداى متعال مالك همه چيز است. فلسفه تشريع برخى عبادات همچون نماز، حج، روزه و... مهر تأييدى بر فقر ذاتى انسان و مالكيت مطلق خداى سبحان است. علاوه براين، عزت و احترام و همه ثروت و دارايى هم از آنِ خداست. طغيان و سركشى انسان در دنيا، نتيجه دورى انسان از خدا و احساس بى ‏نيازى از اوست.
مناجات مفتقرين امام سجاد عليه‏ السلام، گواهى بر فقر و نياز ذاتى انسان به خداست و يادآور اين باور است.

کلیدواژه‌های مقاله :مناجات مفتقرين، فقر ذاتى، عبوديت و بندگى