«حدیث مقاریض» تحلیل، نقد و بررسی رویکردها

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سعید رهایی
پديدآورنده : محمد قربانی

سال 1399 / شماره پیاپی 96 / صفحه 25-47

چکیده :

برخی احادیث، محتواییِ بحث برانگیز و دیرفهم داشته و در زمرۀ «مشکل الحدیث» جای دارند و تلاش برای فهمِ صحیح آنها با رویکردهای متفاوتی همراه است. یکی از آنها، حدیث بریدن گوشت و پوستِ بدن یا لباس در برخورد با ادرار، میان بنی‌اسرائیل است. این روایت با الفاظی متفاوت اما با مفهومی تقریبا متحد در کتب روایی شیعه و سنی نقل شده است. نظرها پیرامون این حدیث را می‌توان به سه دستۀ عمدۀ پذیرش، انکار و توقف تقسیم نمود. تحقیق حاضر ضمن نقل و نقد آنها، متمایل به حمل حدیث بر معنای مجازی است تا مبالغه در مشقّت طهارت در میان بنی اسرائیل را برساند.

کلیدواژه‌های مقاله :مشکل الحدیث ، حدیث جعلی ، بریدن بدن و لباس ، تکلیف شاق ، حدیث مقراض ، حکم تطهیر ادرار ، شریعت یهود