نگرشى به كتاب صحيفه سجاديه - صفحه 93

نگرشى به كتاب صحيفه سجاديه

نوشته : ويليام چيتيك

ترجمه : حسين پورقاسميان ۱

چكيده : «ويليام چيتيك» دانشمند امريكايى معاصر، صحيفه سجاديه را به زبان انگليسى ترجمه كرده و گفتارى در معرّفى امام سجاد عليه ‏السلام ، صحيفه سجاديه و آداب دعا در اسلام نگاشته، كه به پيوست آن ترجمه منتشر شده است. در اين مقاله ـ كه خلاصه‏اى از گفتار چيتيك آمده ـ توضيحاتى درباره تاريخچه كتاب صحيفه، دعاهاى امام سجاد عليه ‏السلام ، نسخه‏شناسى صحيفه، آثار علمى نگاشته شده حول محور آن، نقش دعا و مناجات در تربيت انسان، بينش اسلامى نسبت به دعا، وجوه مختلف درونْ مايه صحيفه و شيوه و مبناى ترجمه خود سخن گفته است.

كليد واژه‏ها: صحيفه سجاديه (كتاب)، ترجمه انگليسى / امام سجاد، على بن الحسين عليه ‏السلام / دعا/ تربيت/ صحيفه سجاديه
(كتاب)، درونْ مايه / صحيفه سجاديه (كتاب)، نسخه‏شناسى/ صحيفه سجاديه (كتاب)، آثار علمى پيرامون آن / چيتيك، ويليام

درباره نويسنده :

پروفسور ويليام چيتيك در سال 1943 در شهر ملفورد (Milford)در ايالت كنتيكت

1.ـ عضو هيأت علمى گروه زبان انگليسى دانشگاه قم.

صفحه از 106