مفهوم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چشم‌زخم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، زمینه‌های آن و راهکار جلوگیری از فعّالیت سوء «عین» در قرآن و حدیث

نشریه : دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : احمد عسکری

سال 1401 / شماره پیاپی 16 / صفحه

چکیده :

چشم‌زخم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، آسیب یا نقصانی است که از ناحیه برخی افراد به‌دلیل دشمنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، گناه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تعجّب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، حسادت و یا دلایل دیگر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ایجاد می‌‌‌شود و برای رفع آثار بد آن راهکارهایی بیان شده است. دیدگاه‌ها درباره ماهیت و زمینه‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چشم‌زخم متفاوت است. عدّه‌ای به حقیقت آن معتقدند و در برابر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، گروهی اعتقاد دارند که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چشم‌زخم حقیقت ندارد. آموزه‌‌‌‌های دینی به واقعیّت و تأثیرات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چشم‌زخم اشاره می‌کند. هدف این نوشتار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تصحیح باورها درباره ماهیّت و تأثیرات این پدیده است. پژوهش حاضر با بررسی نگاشته‌های موجود در زمینه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چشم‌زخم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به نقش عواملی مانند گناه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، حسد و تعجّب در پیدایش این پدیده پرداخته و دو راهکار برای پیشگیری از چشم‌زخم از سوی چشم‌زننده مطرح می‌کند. این نوشتار در دو بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، «چیستی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چشم‌زخم» و «زمینه‌‌‌‌های چشم‌زخم» تنظیم شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :عین لامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ازلاق بصر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، حسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تعجّب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، قلب سلیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، قدرت و نعمت الهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، معارف قرآن و حدیث