سید حسن اسلامی اردکانی

تحصیلات:دکتری: کلام (گرایش فلسفه دین و مسائل کلامی جدید)، دانشگاه قم عنوان رساله دکتری: شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام. کارشناسی ارشد:  فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم


 سید حسن اسلامی اردکانی