معیار طول عمر نیکو  135
معیار طول عمر نیکو

برخی از روایات دلالت بر نکوهیده بودن عمر طولانی دارد، در صورتی برخی دیگر حاکی از نیکو بودن طول عمر دارد. توضیحی در این زمینه.

تبیین فرسودگی قوای عقلی در شماری از سالمندان  142
تبیین فرسودگی قوای عقلی در شماری از سالمندان

طبق حدیثی از امام صادق(ع) افزایش قواى عقلى در انسان تا شصت سالگى امکان پذیر است و از این هنگام، فرسودگى عقل آغاز مى گردد.

در باره سالمندان  59
در باره سالمندان

این نوشته پیشگفتار کتاب حکمت نامه سالمند است که تذکراتی در خور توجه در مورد سالمندان ارائه کرده است.

مبارزه با آفت ‏هاى شادى‏  1790
مبارزه با آفت ‏هاى شادى‏

براى دستيابى به زندگىِ توأم با شادى ، پيش از هر اقدام ، مبارزه با آفت ‏هاى شادكامى ، ضرورى است . اين آفت‏ها نه تنها مانع تأثيرگذارى عوامل شادى مى ‏شوند ، بلكه خود ، مايه غم و نگرانى اند .

رعايت آداب شادى‏  1936
رعايت آداب شادى‏

بى توجّهى به اين اصلِ مهم ، همه تلاش هايى را كه در مبارزه با آفت هاى شادى ، درمان غم هاى ناروا ، و تحقّق عوامل شادى آفرين ، صورت گرفته است ، با ناكامى روبه رو خواهد ساخت . اين آداب ، عبارت ...

به كار بستن عوامل شادى آفرين  1564
به كار بستن عوامل شادى آفرين

آموزه هاى اسلامى، در باره مبارزه با آفت هاى شادى و درمان اندوه و نگرانى، در واقع، زمينه ساز تأثير عوامل شادى آفرين در تأمين زندگىِ همراه با سرور و سعادت است . بنا بر اين ، ره نمودهاى اهل بيت(ع) در باره عوامل شادى، ...

نكاتى درباره حجاب هاى دانش و حكمت  1389
نكاتى درباره حجاب هاى دانش و حكمت

اموری چند، مانع تابش نور دانش و حکمت به انسان می شوند. توضیحی در این باره.

سخنى درباره موانع قبول توبه  425
سخنى درباره موانع قبول توبه

جمع میان خبرهایی که مطلقا توبه را محو کننده گناهان می دانند و روایاتی که برخی گناهان را مانع قبول توبه می شوند.

سخنى در باره اخبار ثواب انقياد  723
سخنى در باره اخبار ثواب انقياد

توضیحی در باره احادیث «من بلغ»

مرزهاى جغرافيايى و فرهنگى  311
مرزهاى جغرافيايى و فرهنگى

توضیحی در مورد مرزهاى جغرافيايى و فرهنگى، و مرزبانان آنها

توضيحى درباره نقش تجارت در كاستى و فزونى عقل  938
توضيحى درباره نقش تجارت در كاستى و فزونى عقل

مراد از عقل در متون روايى، گاه خرد انسانى طبيعى موجود در نوع انسان است كه بدان عقل مطبوع مى گويند. گاه مراد از عقل، عقل تجربى و اكتسابى است كه با تجربه و كارورزى افزايش پيدا كرده يا با ترك كارورزى و معاشرت با ...

پزشکی و درمان  3531
پزشکی و درمان

در حوزه علوم بشرى ، پزشكى ، سرآمد همه دانش هاست ؛ چرا كه فلسفه ساير علوم ، بهره ورى انسان از مواهب زندگى است و اين هدف ، جز در پرتو سلامت جسم و جان ، ميسّر نيست . لذا از زاویه اسلامی به ...

پژوهشى درباره معناى «عقل» و «جهل»  1871
پژوهشى درباره معناى «عقل» و «جهل»

در فرهنگ قرآن و احاديث پيامبر خدا و اهل بيت آن بزرگوار ، واژه هايى كه مردم را به تعقّل و انديشه دعوت مى كنند (مانند : تفكّر ، تذكّر ، تدبّر ، تعقّل ، تعلّم ، تفقّه ، ذكر ، لُبّ و نُهى) ، ...

نگاه تحليلى به مسئله گفتگوى تمدن ها  1100
نگاه تحليلى به مسئله گفتگوى تمدن ها

گفتگوی تمدن ها از زوایای گوناگون و براساس معارف اسلامی توضیح داده می شود.

صفحه از 9
تعداد موارد : 115