گستره حجیت خبر واحد در آموزه‏ های اعتقادی

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : علی نصیری
پديدآورنده : محمد حسین نصیری
پديدآورنده : محمد حسین پور

سال سوم / شماره پیاپی 4 / صفحه 7-24

چکیده :

آموزه‌ها و معارف دین را می‌توان به سه دسته اساسی آموزه‌های بینشی (عقاید)، آموزه‌های ارزشی (اخلاق) و آموزه‌های کنشی (احکام) قابل تقسیم دانست. از آموزه ‏های اعتقادی دین در کنار آموزه ‏های اخلاقی و فقهی، باید به عنوان مهم‏ترین و تأثیرگذارترین آموزه ‏ها یاد کرد. از سویی دیگر، با توجه به بسنده کردن قرآن به تبیین کلیات، بسیاری از این دست از آموزه ‏ها در روایات بازتاب یافته است. در نگریستن در روایات نیز نشان می‏ دهد که عموم آنها از نوع اخبار آحاد به شمار می‏ روند. عموم صاحب نظران حجیت خبر واحد را در زمینه آموزه ‏های فقهی مورد تأکید قرار داده ‏اند، اما در باره گستره حجیت خبر واحد در زمینه آموزه‏ های اعتقادی چهار دیدگاه ارائه شده است حجیت مطلق، عدم حجیت، حجیت در جزئیات عقائد و حجیت با شرط محفوف بودن به قرائن علم‌آور. نگارنده در این نوشتار، با رد این دیدگاه ‏ها، دیدگاه حجیت با شرط محفوف بودن به قرائن اطمینان‌آور را مورد تأکید قرار داده است.

کلیدواژه‌های مقاله :خبر واحد، خبر متواتر، قرائن علم‌آور، قرائن اطمینان‌آور، آموزه ‏های اعتقادی، آموزه‏ های فقهی