جستاری در باب منابع داده‌های تاریخی کتاب الکافی - صفحه 28

جستاری در باب منابع داده‌های تاریخی کتاب الکافی

اسماعیل اثباتی۱

سیدکاظم طباطبایی۲

چکیده

شیخ کلینی برای تألیف کتاب الکافی از منابع و مکتوبات پیش از خود استفاده کرده و طریقی به آن کتاب‌ها داشته است، اما مطالب برخی از این منابع هم با واسطه کتاب‌های نسل‌های بعد به دست شیخ کلینی رسیده است. در این نوشتار، به معرفی برخی از منابع تاریخی مورد استفاده شیخ کلینی می‌پردازیم. شیخ کلینی از کتاب سلیم بن قیس، کتاب‌های جابر بن یزید جعفی، ابان بن تغلب، ابو محمد جعفری، ابو اسحاق احمری نهاوندی، اخبار السید اسحاق بن محمد نخعی، کتاب المبتدا و المبعث و المغازی و الوفاة و السقیفة و الردة اثر ابان بن عثمان، کتاب‌های جعفر بن محمد کوفی، ابراهیم بن محمد ثقفی، سلمة بن خطاب، نصر بن مزاحم منقری، هشام بن محمد بن سائب کلبی، محمد بن سنان، حسین بن حسن حسینی، اخبار القائم علیه السلام علان کلینی و منابع دیگر استفاده کرده است و کتاب‌های تاریخی نسل‌های بعد از شیخ کلینی مانند: الارشاد شیخ مفید، کمال ‌الدین و تمام النعمة شیخ صدوق، کفایة الاثر خزاز قمی، الغیبة شیخ طوسی و الغیبة نعمانی وامدار شیخ کلینی هستند و بسیاری از مطالب خود را از کتاب الکافی نقل کرده‌اند.

کلید واژه‌ها: کتابخانه شیخ کلینی، منابع الکافی، منابع تاریخی الکافی.

1.. دانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی مشهد.

2.. استاد دانشگاه فردوسی مشهد.

صفحه از 51