شاخصه‌های‌ زبان عرفی نهج البلاغه

نشریه : علوم حدیث 88

نویسنده : پديدآورنده : محمد هادی امین ناجی
پديدآورنده : سیدمحمد مهدی جعفری
پديدآورنده : احمد ربانی خواه

سال 1397 / شماره پیاپی 88 / صفحه

چکیده :

بررسی زبان نهج البلاغه به عنوان شاهراه فهم این کتاب اهمیت به سزایی دارد. مدعای اصلی این پژوهش آن است که زبان نهج ­البلاغه در بیشینه عبارات، به استثنای برخی موارد و موضوعات خاص، زبانی عرفی است که با سازوکار تفهیم و تفاهم اجتماعی و عموم مردم از هر قشر و طبقه­ ای هماهنگ و سازوار است. این ادعا از رهگذر مطالعه متن نهج ­البلاغه و تحلیل گزاره ­های آن دست­یافتنی و قابل اثبات است. در عبارات امیر مومنان(ع) شاخصه ­های پرشماری گواه بر عرفی بودن زبان نهج­ البلاغه وجود دارد. کاربست نماد، بهره ­گیری از کنایات عرفی، استفاده از اشعار کهن و استناد بدان و وجود مثل­ واره ­ها در نهج ­البلاغه، چهار شاخصه­ زبان عرفی نهج ­البلاغه است که این تحقیق به شیوه کتابخانه ­ای و از روش تحلیلی توصیفی با مبنا قرار دادن گزاره­ های نهج­ البلاغه بدان دست یافته و آنها را تحلیل و ارزیابی کرده است.

کلیدواژه‌های مقاله :نهج­ البلاغه؛ فهم؛ زبان عرفی؛ شاخصه ­های زبانی