سید محمدکاظم طباطبایی

تولد: سال 1344 شمسی شهرستان قم، دیپلم ریاضی : سال 1362، سطح چهار حوزه :سال 1391

رییس پژوهشکده علوم و معارف حدیث، پژوهشگاه قرآن و حدیث


سایت شخصی
 سید محمدکاظم طباطبایی