محمد حسین بهرامی

تولد: سال۱۳۵۴، تهران سال ۱۳۶۸ ورود به حوزه علمیه . اساتید دروس سطح : حجج اسلام موسوی تهرانى، اعتمادی (ره)، احمدی میانجی اساتید درس خارج : آیات عظام شبیری زنجانى، مکارم شیرازی و وحید تبریزیتدریس در مراکز سفیران هدایت، جامعه الزهرا و مدرسه امام خمینی (ره).کارشناسی ارشد پیوسته در رشته الهیات موسسه امام خمینی (ره)، عنوان پایان نامه : پایان نامه اندیشه های حدیثی علامه محمد تقی شوشتری درکتاب النجعهدکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس قم، سال ۱۳۸۹ با نگارش رساله دکتریفعالیت های علمی پژوهشی:از سال ۱۳۷۷ در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در بخش شبکه اینترنت، از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ مدیر پایگاه اطلاع رسانی حوزه و از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۷ معاون شبکه مرکز، چندين سال  قائم مقام رياست مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسلامی  و از سال ۱۳۹۳ به عنوان معاون پژوهشی مرکز مشغول به فعالیت می باشد. عضو هیئت علمی گروه علوم حدیث در مدرسه عالی قرآن و حدیث مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)مدیر مسئول مجله  علوم حدیث تطبیقی.


 محمد حسین بهرامی