اسوه (الگو)  4904
اسوه (الگو)

واژه هاى «اُسوة» و «إسوة» ، اسم مصدر از «ائتساء» اند و از مادّه «أسو» كه بر درمان و تيمار و اصلاح كردن ، دلالت دارد ، گرفته شده اند .

تاریخ  4845
تاریخ

تاریخ از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است.