پژوهشى در معناى خرد  106
پژوهشى در معناى خرد

از نظر اسلام، تنها راه تكامل مادّى و معنوى و سازندگى دنيا و آخرت و رسيدن به جامعه مطلوب و مقصد اعلاى انسانيت، درست فكر كردن است و همه گرفتارى هاى انسان، نتيجه نادانى و به كار نگرفتن انديشه است.

پژوهشى درباره انواع نادانى  108
پژوهشى درباره انواع نادانى

انسان در معرفت حقايق، چهار حالت دارد كه هر يك از اين حالات، احكام و تكاليف ويژه اى براى فرد يا جامعه ايجاب مى نمايند.

تبیین فرسودگی قوای عقلی در شماری از سالمندان  741
تبیین فرسودگی قوای عقلی در شماری از سالمندان

طبق حدیثی از امام صادق(ع) افزایش قواى عقلى در انسان تا شصت سالگى امکان پذیر است و از این هنگام، فرسودگى عقل آغاز مى گردد.

توضيحى درباره نقش تجارت در كاستى و فزونى عقل  1528
توضيحى درباره نقش تجارت در كاستى و فزونى عقل

مراد از عقل در متون روايى، گاه خرد انسانى طبيعى موجود در نوع انسان است كه بدان عقل مطبوع مى گويند. گاه مراد از عقل، عقل تجربى و اكتسابى است كه با تجربه و كارورزى افزايش پيدا كرده يا با ترك كارورزى و معاشرت با ...

پژوهشى درباره معناى «عقل» و «جهل»  4065
پژوهشى درباره معناى «عقل» و «جهل»

در فرهنگ قرآن و احاديث پيامبر خدا و اهل بيت آن بزرگوار ، واژه هايى كه مردم را به تعقّل و انديشه دعوت مى كنند (مانند : تفكّر ، تذكّر ، تدبّر ، تعقّل ، تعلّم ، تفقّه ، ذكر ، لُبّ و نُهى) ، ...

چشم اندازى بر آفرينش عقل و جهل  1935
چشم اندازى بر آفرينش عقل و جهل

آفرينش عقل و جهل ، چگونگى تركيب اين دو عنصر متضاد و فلسفه تركيب آنها در انسان، از اصلى ترين مسائل انسان شناسى اسلامى و مهمترين مبانى تربيتى در اين آيين الهى است و اينك، با الهام از احاديث، توضيحات كوتاهى در باره اين مسائل ...

دريافت خِرد از خداوند  1427
دريافت خِرد از خداوند

در احاديث متعددى به موضوع «دريافت خِرد (عقل) از خداوند متعال» با جملاتى نظير «عقل عن اللّه » ، «ليعقلوا عن اللّه » ، «يعقل عن اللّه » ، «لم يعقل عن اللّه » اشاره شده است .

پژوهشى در باره زمان افزايش و كاهش رشد عقل  2561
پژوهشى در باره زمان افزايش و كاهش رشد عقل

يكى از مسائل مهم در تعليم و تربيت، رعايت هنگام آن است. بى ترديد، تعليم و تربيت نابهنگام، موفّق نيست. از اين رو، تحقيق در باره اينكه تا چه سنّى قواى عقلى در انسان رشد مى كند و در چه زمانى رشد عقلى او متوقّف ...

آفرینش عقل  4507
آفرینش عقل

محتوای برخی احادیث به گونه ای است که نیاز به سند معتبر ندارند مثل حدیث آفرینش عقل

قلب و عقل  1291
قلب و عقل

در پاره اى احاديث ، «قلب (دل)» ، جايگاه عقل و ادراك معرّفى شده، در حالى كه در پاره اى ديگر ، «دِماغ (مغز)»، جايگاه ادراك دانسته شده است . آيا اين دو دسته احاديث ، با يكديگر تعارض دارند يا ادراكات انسانى ، دو ...

توضيحى درباره جايگاه خِرد  1004
توضيحى درباره جايگاه خِرد

در پاره اى روايات ، «قلب [دل]» جايگاه عقل و ادراك معرّفى شده، در حالى كه در پاره اى ديگر ، «دماغ [مغز]»، جايگاه ادراك دانسته شده است . آيا اين دو دسته احاديثْ با يكديگر تعارض دارند يا اداراكات انسانى دو جايگاه دارند و ...

پژوهشى در معانى جهل  1303
پژوهشى در معانى جهل

اسلام براى ساختنِ جامعه ارزشى مورد نظر خود، پيش از هر چيز و بيش از هر چيز ديگر به انديشه و شناخت و آگاهى اهمّيت داده و انسانها را از خطر جهل و به كار نينداختن انديشه، برحذر داشته است .