ارزيابی و بازيابی مستندات گزارش‌های تاريخی کلينی در باره مولد النبی - صفحه 160

ارزيابی و بازيابی مستندات گزارش‌های تاريخی کلينی در باره مولد النبی

منصور داداش‌نژاد۱

فاطمه کرمی۲

چکیده

سیره رسول خدا صلی الله علیه وآله در کتاب‌های حدیثی شیعه به صورت پراکنده و گاه در عنوانی اختصاصی مورد توجه محدثان قرار گرفته است. یکی از کهن‌ترین منابع حدیثی شیعه که به بررسی زندگانی پیامبر صلی الله علیه وآله پرداخته و عنوانی را بدان اختصاص داده، کتاب الکافی نوشته کلینی (م329ق) است. کلینی در باره زندگانی رسول خدا صلی الله علیه وآله پیش از ارائه مسند احادیث، به صورت غیرمسند، بر زندگانی رسول خدا صلی الله علیه وآله مروری کلی کرده و اطلاعاتی را گاه همسو با منابع عامه، گزارش کرده است. این نوشته در صدد است با بررسی مشابهت ساختاری و محتوایی گزارش‌های تاریخی کلینی، مستندات و مصادر وی را در ارائه این گزارش‌ها آشکار ساخته، منطق و معیار وی را در گزینش گزارش‌های تاریخی سیره به دست آورد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که کلینی در این باره به مشهورات تاریخی و برخی روایات _ که استناد آنها به ائمه روشن نبوده _ بسنده كرده است.

کلید واژه‌ها: سیره پیامبر صلی الله علیه وآله ، روش‌شناسی کلینی، الکافی، مستندات الکافی، مولد النبی.

درآمد

کتاب الکافی نوشته ابو جعفر، محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی (م329ق) از جمله کتاب‌های چهارگانه حدیثی شیعه است که به سیره و تاریخ پیامبر توجه کرده و در

1.. استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

2..کارشناس ارشد تاریخ اسلام جامعة الزهراء.

صفحه از 183