مستدرکات علم رجال الحدیث

مشتمل بر اسامی و بیان شرح احوال دو دسته از رجال است: اوّل، رجالی که نامشان در کتاب های تنقیح ...

شرح طرق الشیخ الطوسی

مؤلّف، اسامی راویان موجود در مشیخه التهذیب را به صورت الفبایی تنظیم کرده و سپس عبارت شیخ طوسی در مورد ...

دلیل معجم رجال الحدیث

فهرست اسامی رجال حدیث موجود در کتاب معجم رجال الحدیث و بر اساس ترتیب این اسامی از جلد اوّل تا ...

معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة

پس از مقدماتی در مورد علم رجال، متن کتاب، شامل این مباحث است: اسامی راویان کتاب های چهارگانه حدیثی شیعه ...

تصحیح تراثنا الرجالی مع التعریف بالمجهولین من رواته

اشتباه ها در اسناد احادیث بیان شده است.

بحوث فی فقه الرجال

تقریر درس سید علی علاّمه فانی.

فهرست أسانید مآخذ کتب الایضاح

این فهرست در بردارنده اسناد و طُرُق مصادر موجود در کتاب الإیضاح قاضی نعمان مغربی (صاحب دعائم الإسلام) است.

ترتیب أسانید و فهرست الرجال شیخ صدوق

شامل دو بخش است: بخش اوّل، شامل ترتیب اسناد و طُرُق کتاب های شیخ صدوق است و بخش دوم، در ...

رجال کتاب الاختصاص

شامل اسامی 133 نفر از رجال موجود در کتاب الاختصاص است به همراه بیان اقوال در مورد جرح یا تعدیل ...

الرجال المستخرجة من آثار الشیخ المفید

نویسنده اسامی 553 نفر از رجالی که در کتاب ها و رساله های شیخ مفید (به استثنای کتاب الاختصاص) وارد ...

فهرس أسانید الفهرست

این فهرست، مشتمل بر دو بخش است: بخش اوّل، در بردارنده ترتیب اسناد و طرق الفهرست شیخ طوسی و بخش ...

مشایخ الثقات

این کتاب مشتمل بر جلدهای مجزّاست و در هر جلد ـ که با عنوان یک «حلقه» مشخّص شده است ـ ...

أسانید الأمالی شیخ الطائفة و مجالسه

مشتمل بر دو بخش است: بخش اوّل، شامل ترتیب اسناد و طُرُق الأمالی شیخ طوسی، و بخش دوم، شامل فهرست ...

مشایخ فقه و حدیث در جَماران، کلین و دَرَشت

سه روستا و آبادی جماران و کلین و دَرَشت، دارای راویان و مشایخ متعددی بوده اند. مؤلّف در هر بخش، ...

فهرس أسانید بصائر الدرجات

مشتمل بر اسناد و طُرُق راویان موجود در سندهای بصائر الدرجات محمّد بن حسن بن فروخ (صفّار) است که بر ...

فهرست أسانید تأویل الآیات در تفسیر ابن ماهیار

مؤلّف تنها اسناد روایات مربوط به ابن ماهیار را فهرست و ارائه نموده است؛ چون اسناد و روایات دیگر راویان ...

أصول علم الرجال بین النظریة والتطبیق

از تقریرات درس استاد مسلم داوری

غالیان: کاوشی در جریان ها و برآیندها

جریان غُلات تا اوایل قرن چهارم و به منظور تبیین اختلاف عقاید غالیان با شیعه بررسی شده است.

فهرست أسانید الاختصاص

مشتمل بر اسانید و طُرُق هر یک از راویان موجود در صدر سندهای الاختصاص شیخ مفید است که در یک ...

أسانید کامل الزیارات و أعلام أسانیده

مشتمل بر دو بخش است: بخش اوّل، در بردارنده ترتیب اسناد کامل الزیارات و بخش دوم، شامل فهرست عناوین راویان ...

أصحاب الإجماع

مشتمل بر ترتیب اسناد و ترتیب اساس راوی و مروی عنه هر یک از اصحاب اجماع به طور مستقل است. ...

تاریخ علم الرجال

با بیان فهرست اسامی مؤلّفان کتاب های رجالی و ذکر شرح حال مختصر آنها، به همراه فهرست تألیف های رجالی ...

معجم الثقات من جامع الرواة

کتاب، در بردارنده اسامی راویان ثقه است که از کتاب جامع الرواة، اخذ شده اند.

المعجم الموحَّد

به معرّفی اجمالی کتاب های پنجگانه رجالی و مسئله «طبقات» پرداخته شده است.

مشیخة النجاشی

در این کتاب علاوه بر معرفی مشایخ نجاشی، اشخاصی که در اسناد موجود در کتاب رجال النجاشی آمده اند، شناسانده ...

دروس فی علم الرجال

نویسنده کتاب، به منظور آشنایی مقدماتی اشخاصی که با علوم اسلامی در ارتباط اند، اقدام به تبیین و توضیح بعضی ...

العندبیل فی تمییز الصحیح من العلیل

کتاب، مشتمل بر راویان ثقه و ممدوح است و از ذکر نام راویان ضعیف و مجهول، مگر در موارد کمی، ...

المنهج الرجالی والعمل الرائد فی الموسوعة الرجالیة

الموسوعة الرجالیة از آثار ارزشمند آیت الله العظمی آقاحسین بروجردی است و این اثر معرفی مفصل آن کتاب و نشان ...

المعین علی معجم رجال الحدیث

این کتاب، مشتمل بر ذکر اسامی رجالی است که در کتاب معجم رجال الحدیث و کتب اربعه، آورده شده اند. ...

أضبط المقال فی ضبط أسماء الرجال

این کتاب مشتمل بر ضبط اسامی، انساب، کنیه و القاب رجال حدیثی است که مورد اشتباه واقع شده اند.

نخبة المقال فی تمییز الاسناد والرجال

شرح طریق های شیخ طوسی در مشیخه التهذیب، الاستبصار و الفهرست، و طریق های شیخ صدوق در مشیخه کتاب من ...

المفید من معجم رجال الحدیث

شامل فهرستی است از اسامی راویان ذکر شده در معجم رجال الحدیث، با بیان شرح حال هر راوی. سپس نتیجه ...

الموسوعة الرجالیة المیسرة أو معجم رجال الوسائل

مشتمل بر فهرست اسامی رجال و راویانی است که در وسائل الشیعة و کتب اربعه روایت داشته اند و با ...

قاموس الرجال

متن کتاب، یک موسوعه رجالی است که ابتدا هدف از تألیف آن، نقد کتاب تنقیح المقال عبد اللّه مامقانی بوده ...

بحوث فی مبانی علم الرجال

تقریرات درس استاد محمّد سند.

چهار کتاب اصلی علم رجال

این اثر شامل معرفی دو کتاب ارزشمند رجالی یعنی اختیار الرجال و فهرست شیخ طوسی است.

رجال أسانید أو طبقات رجال کتاب التهذیب (الموسوعة الرجالیة، ج 7)

این کتاب، مشتمل بر تنظیم طبقات راویان حدیث در کتاب التهذیب شیخ طوسی است.

الفوائد الرجالیة

این کتاب، مشتمل بر 24 فایده رجالی است.

شرح مشیخة الفقیه

این شرح در بیان احوال راویانی است که در مشیخه کتاب من لا یحضر به آنها طریق ذکر شده است. ...

رجال أسانید کتاب رجال الکشّی و... (الموسوعة الرجالیة، ج 6)

مؤلّف، طبقات راویان حدیث را در هر یک از این سه کتاب، به طور مستقل بیان کرده است.

ترتیب أسانید و رجال أسانید کتاب من لا یحضره الفقیه و (الموسوعة الرجالیة، ج 5)

اسناد کتاب های امالی شیخ صدوق و کتاب من لایحضره الفقیه به ترتیبی خاص، تنظیم شده اند.

شرح مشیخة الاستبصار

مؤلّف به بیان احوال راویانی که دارای «کتاب» یا «اصل» هستند و از آنها در الاستبصار روایت آورده شده و ...

الجامع فی الرجال

متن کتاب، شامل اسامی کلّیه رجال شیعه در کتاب های فقه، حدیث و رجال است

رجال أسانید أو طبقات رجال کتاب الکافی (الموسوعة الرجالیة، ج 4)

این کتاب، مشتمل بر تنظیم طبقات راویان حدیث در کتاب الکافی است.

ترتیب أسانید کتاب الخصال و ... (الموسوعة الرجالیة، ج 3)

این کتاب، مشتمل بر ترتیب و تنظیم اسناد موجود در پنج کتاب حدیثی شیخ صدوق است و با توجّه به ...

تنقیح أسانید التهذیب

مؤلّف با تنظیم اسناد هر راوی از کتاب تهذیب الأحکام، طُرُق مختلف و طبقه آن راوی را مشخّص نموده است. ...

ترتیب أسانید کتاب التهذیب (الموسوعة الرجالیة، ج 2)

مؤلّف با استناد به اسناد موجود در کتاب التهذیب و با اضافه کردن طُرُق شیخ طوسی در «مشیخه» و الفهرست، ...

إطلالة علی الرجال و الحدیث

مشتمل بر مقدّمه های سید حسین طباطبایی بروجردی بر پنج کتاب حدیثی، رجالی و فقهی.

وجیزة فی علم الرجال

در دوازده فصل به فوائدی در علم رجال پرداخته است.

منیة الرجال فی شرح نخبة المقال

شرحی است بر کتاب نخبة المقال تألیف مرحوم سید حسین بروجردی (م 1277ق)

رجال الشیعة فی الصحاح الستة

در این کتاب، راویان شیعه در صحاح سته ی اهل سنت (صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداود، سنن ترمذی، سنن ...

نهایة الدرایة

این کتاب، شرحی بر کتاب الوجیزة ی شیخ بهایی (953 ـ 1031 ق) است.

نتیجة المقال فی علم الرجال

از آثار رجالی شیعه

رجال الخاقانی

از منابع رجالی شیعه است که فوائد رجالی متعدد در آن درج شده است.

الفوائد الرجالیة

متن کتاب در بردارنده 51 فایده رجالی در موضوع راویان حدیث به همراه ذکر اقوال علما و بررسی ادلّه آنهاست. ...

بهجة الآمال فی شرح زبدة المقال

این کتاب، در شرح کتاب زبدة المقال فی علم الرجال سید حسین بن سید رضا بروجردی (م 1276 ق) تألیف ...

إتقان المقال فی أحوال الرجال

این کتاب در سه بخش تنظیم شده است که عبارت اند از: شرح حال راویان ثقه، حَسَن و ضعیف. در ...

شعب المقال فی أحوال الرجال

از کتاب های رجالی شیعه

طرائف [/ ظرائف] المقال فی معرفة طبقات الرواة

کتاب در بیان طبقات رجال حدیث است که مشتمل بر 31 طبقه اند.

توضیح المقال فی علم الرجال

از کتاب های رجالی شیعه

الفوائد الرضویة فی احوال علماء المذهب الجعفریة (سرگذشت عالمان شیعه)

شرح حال عالمان شیعه از گذشته تا تقریبا عصر مؤلف، با رعایت ترتیب الفبا، به قلم آورده شده.

زاد المجتهدین فی شرح بلغة المحدّثین

از آن جا که بلغة المحدّثین به صورت مختصر و مجمل به توثیق یا مدح راویان پرداخته است، این شرح ...

نخبة المقال فی علم الرجال

این کتاب، منظومه ای مشتمل بر 1313 بیت در بیان فهرستی از اسامی رجال حدیث است

رسالة فی أحوال أبی بصیر

معرفی راویانی که کنیه ی آنها «ابوبصیر» است.

الرسائل الرجالیة

این کتاب، مشتمل بر بیست رساله درباره اشخاص مورد بحث در علم رجال است.

عدّة الرجال

کتاب شامل هجده فایده و مبحث رجالی است.

جلاء الأبصار فی شرح الاستبصار

این کتاب، در شرح روایات الاستبصار شیخ طوسی تألیف شده است اما بیشتر به سند احادیث توجه داشته و رنگ ...

منتهی المقال فی أحوال الرجال (رجال أبی علی)

متن کتاب، در شرح حال رجال حدیث است و از بیان شرح حال راویان مجهول به جهت عدم فایده آن ...

رجال السید بحر العلوم

از منابع رجالی شیعه

هدایة المحدثین إلی طریقة المحمدین

این کتاب، شرحی بر باب دوازدهم از کتاب جامع المقال فیما یتعلّق بأحوال الحدیث والرجال، فخر الدین طُرَیحی (م 1085 ...

الفوائد الرجالیة

این کتاب، مشتمل بر چند مبحث رجالی است: تحقیقات رجالی در مورد بعضی راویان حدیث؛ ذکر بعضی از مباحث علم ...

الاجازة الکبیرة

کتاب شامل دو اجازه ی روایت از دو عالم برجسته: آیت الله سید حسن صدر (م 1354ق) و آیت الله ...

طبقات الاجازات بالروایات

اجازه روایی آیت الله سید حسن صدر به دو تن از فضلا با فواید رجالی و تاریخی مهم

تنزیه القمیین

این کتاب در بیان احوال راویان و محدّثان قمی و ردّ مطالبی است که بر آنها وارد شده است.

معراج أهل الکمال إلی معرفة الرجال

شرحی بر الفهرست شیخ طوسی است. مؤلّف در ذیل نام هر راوی، شرح حال وی را همراه با طریق او ...

بُلغَة المحدثین

این کتاب در بیان اسامی راویانی است که از دیدگاه مؤلّف، موثّق، ممدوح و یا مذموم اند

الوجیزة فی الرجال

متن کتاب، شامل ذکر اسامی رجال حدیث با بیان وثاقت، مدح و ضعف آنها، بدون ذکر اقوال علمای رجال است ...

رجال المجلسی

متن این کتاب، همان الوجیزة فی الرجال مرحوم مجلسی است که شامل ذکر اسامی رجال حدیث، با بیان وثاقت، مدح ...

جامع الرواة

از کتاب های رجالی شیعه

رسالة فی معرفة الصحابة

این کتاب، مشتمل بر ذکر اسامی صحابیان، همراه با بیان مشخّصات آنها می باشد.

معجم رجال الحدیث

معرفی معجم رجال الحدیث با استفاده از مقدمه ی کتاب.

ضوابط الأسماء واللّواحق

کتاب در مورد ضبط اسامی، انساب و القاب راویان حدیثی است که در ضبط نام آنها اشتباه روی داده و ...

شرح مشیخة الفقیه (روضة المتقین)

این کتاب در واقع جلد چهاردهم روضة المتقین است. اما موضوع مستقل و در شرح مشیخه ی من لا یحضره ...

نقد الرجال

مشتمل بر فهرستی از اسامی 6604 نفر از رجال است که در وصف هر شخصیت، عبارت علمای رجال به همراه ...

استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار

این کتاب، در شرح الاستبصار شیخ طوسی نوشته شده است.

تنقیح المقال فی احوال الرجال

کتابی مبسوط در علم رجال شیعه

منهج المقال فی تحقیق أحوال الرجال

معروف به رجال الکبیر و از منابع رجالی شیعه

تلخیص المقال فی معرفة الرجال

این کتاب که به رجال الوسیط هم شهرت دارد، در واقع، خلاصه ای از کتاب منهج المقال همین مؤلّف است. ...

اولین جلد "تراجم الرجال" منتشر شد

به تازگی اولین جلد از دوره ۴جلدی کتاب "تراجم الرجال" اثر حجت الاسلام و المسلمین سید احمد حسینی اشکوری توسط ...

تحلیل انتقادی دیدگاه یحیی محمد پیرامون علم رجال شیعه (با تاکید بر کتاب مشکلة الحدیث)

علم رجال یکی از دانش‌هایی است که زمینه حجیت حدیث را فراهم می‌سازد. از این­ رو جریان قرآنیون که از ...

ناکارآمدی تقسیم رباعی احادیث با توجه به کاستی های منابع رجالی

سنت به عنوان گسترده ترین منبع دین شناخت، که جزئیات و تفاصـیل آمـوزه هـای دینی را در اختیار ما گذاشته ...

شخصیت رجالی علی بن ابی حمزه بطائنی و اعتبار روایات او

علی بن ابی حمزه بطائنی از راویان کثیر النقلی است که در ابتدا صحیح المذهب و از وکلا و راویان ...

سامانه جامع راویان حدیث رونمایی شد

مدیر مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی‌عصر(عج) از رونمایی سامانه جامع راویان حدیث همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) در قم ...

بررسی مبانی رجالی علامه شوشتری در قاموس الرجال ‏

یکی از مهمترین جوامع رجالی معاصر، قاموس الرجال تألیف محمد تقی شوشتری است. این کتاب رجالی، در واقع نقدی بر ...

مقام ابن عقده در تکوین رجال امامیه

نام ابن‌عقده در آثار رجالی امامیه بسیار به چشم می‌خورد. این رجالی زیدی مذهب در تکوین دانش رجال امامیه دارای ...

مأخذشناسی رجال شیعه

آنچه در این کتاب گرد آمده، معرفی و شناسایی تألیفات رجالی شیعه است.

ارزيابي ناقلان حديث و خاستگاه‌هاي آن در کتب رجالي شيعه

در مقاله حاضر، به بررسی خاستگاه معاجم رجالی درباره اصحاب ائمه پرداخته و دلایل احتمالی تدوین این آثار را در ...

رجال شيعی ناشناخته از نيمه نخست قرن هفتم هجری

اين نوشتار به ابن شعّار موصلی و کتاب قلائد الجمان او پرداخته است و پس از بيان مقدمه‌ای در معرفی ...