عبد الهادی فقهی زاده

کارشناسی, 1369, الهیات و معارف اسلامی - علوم قران و حدیث, تهران

کارشناسی ارشد, 1372,  علوم قران و حدیث,  تربیت مدرس

دکتری, 1385,  علوم قران و حدیث,  تربیت مدرس


 عبد الهادی فقهی زاده