احادیث داستانی برادر واقعی

کسی که لباس دارد و بداند همسایه اش بی لباس است، اگر به او ندهد، برادر واقعی نیست.

مصادقة الإخوان عن خلّاد السندی رفعه:

أبطَأَ عَلی رَسولِ اللّهِ(ص) رَجُلٌ، فَقالَ: ما أبطَأَ بِک؟

قالَ: العُری یا رَسولَ اللّهِ.

فَقالَ: أما کانَ لَک جارٌ لَهُ ثَوبانِ یعیرُک أحَدَهُما؟

فَقالَ: بَلی یا رَسولَ اللّهِ.

قالَ(ص): ما هذا لَک بِأَخٍ.

مصادقة الإخوان ـ به نقل از خلّاد سندی، در حدیثی که سند آن را به پیامبر(ص) رسانده است ـ:

مردی دیرتر به نزد پیامبر خدا آمد. پیامبر(ص) فرمود: «چرا دیر کردی؟».

گفت: برهنگی موجب شد، ای پیامبر خدا!

فرمود: «آیا همسایه ای نداشتی که دو جامه داشته باشد و یکی را به تو عاریه دهد؟».

گفت: چرا، ای پیامبر خدا!

فرمود: «او برادر تو نیست».[۱]


[۱]. مصادقة الإخوان: ص ۱۳۹ ح ۴، دانشنامه قرآن و حدیث ج ۴ ص ۲۶۲.