هادی حجت

رئیس دانشکده علوم و معارف قرآن دانشگاه قرآن و حدیث

کارشناسی: فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی، 1374.

کارشناسی ارشد: علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، 1377.

دکتری: علوم قرآن و حدیث، مرکز تربیت مدرس قم، 1383.

تحصیلات حوزوی: اتمام دروس سطح حوزه و مقطع سطح 4 رشته تخصصی تفسیر وعلوم قرآن.

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی و طبقه‌بندی نقدهای مربوط به ترجمه‌های قرآن کریم به زبان فارسی.

عنوان رساله دکتری: مواجهه اهل بیت (ع) با اهل حدیث در برداشت از قرآن کریم.


 هادی حجت