فضل بن عبّاس بن عُتْبه  1786
فضل بن عبّاس بن عُتْبه

شاعر قرن نخست

عُقْبة بن عمرو سَهمى  3507
عُقْبة بن عمرو سَهمى

نخستین مرثیه سرا برای امام حسین(ع)

كمال الدّين اصفهانى  1163
كمال الدّين اصفهانى

شاعر، متوفای 635

سيّد حِميَرى  1392
سيّد حِميَرى

شاعر قرن دوم هجری

عُبَيد اللّه بن حُرّ جُعْفى  1955
عُبَيد اللّه بن حُرّ جُعْفى

از شاعران کوفه در قرن نخست هجری

عُبَيدة بن عَمْرو كِنْدى  1276
عُبَيدة بن عَمْرو كِنْدى

از بهترين شاعران و شجاعان عرب

عبد اللّه بن زبير اسدى  1010
عبد اللّه بن زبير اسدى

از شاعران نامدار كوفه و دربار اموى در قرن نخست هجری

فضل بن محمّد  663
فضل بن محمّد

شاعر قرن چهارم و پنجم

رَباب دختر اِمرِؤ القَيس  2932
رَباب دختر اِمرِؤ القَيس

همسر امام حسین(ع)

سليمان بن قَتّه  733
سليمان بن قَتّه

از شاعران قرن اول و دوم که در رثای سیدالشهدا(ع) شعر سروده است.

بابا فَغانى شيرازى  639
بابا فَغانى شيرازى

شاعر، متوفای 925

خالد بن غُفران  818
خالد بن غُفران

از فرماندهان یزید بن معاویه

ابو رُمْح خُزاعى  881
ابو رُمْح خُزاعى

شاعر قرن اول هجری

عوف بن عبد اللّه بن اَحمَر  1210
عوف بن عبد اللّه بن اَحمَر

از شاعران قرن نخست هجری

ابو دِهبِل جُمَحى  1197
ابو دِهبِل جُمَحى

از شاعران قرن اول

ابو الأسود دُئَلى  784
ابو الأسود دُئَلى

از اصحاب امیرالمؤمنین(ع)

امام زين العابدين(ع)  682
امام زين العابدين(ع)

امام چهارم شیعیان که در رثای پدر سروده ای دارد.

جعفر بن عَفّان طايى  776
جعفر بن عَفّان طايى

شاعر قرن دوم هجری

سنايى غزنوى  803
سنايى غزنوى

شاعر قرن پنجم و ششم

صفحه از 6
تعداد موارد : 119