فضل بن عبّاس بن عُتْبه  1671
فضل بن عبّاس بن عُتْبه

شاعر قرن نخست

عُقْبة بن عمرو سَهمى  3322
عُقْبة بن عمرو سَهمى

نخستین مرثیه سرا برای امام حسین(ع)

كمال الدّين اصفهانى  1033
كمال الدّين اصفهانى

شاعر، متوفای 635

سيّد حِميَرى  1272
سيّد حِميَرى

شاعر قرن دوم هجری

عُبَيد اللّه بن حُرّ جُعْفى  1757
عُبَيد اللّه بن حُرّ جُعْفى

از شاعران کوفه در قرن نخست هجری

عُبَيدة بن عَمْرو كِنْدى  1096
عُبَيدة بن عَمْرو كِنْدى

از بهترين شاعران و شجاعان عرب

عبد اللّه بن زبير اسدى  869
عبد اللّه بن زبير اسدى

از شاعران نامدار كوفه و دربار اموى در قرن نخست هجری

فضل بن محمّد  547
فضل بن محمّد

شاعر قرن چهارم و پنجم

رَباب دختر اِمرِؤ القَيس  2731
رَباب دختر اِمرِؤ القَيس

همسر امام حسین(ع)

سليمان بن قَتّه  591
سليمان بن قَتّه

از شاعران قرن اول و دوم که در رثای سیدالشهدا(ع) شعر سروده است.

بابا فَغانى شيرازى  532
بابا فَغانى شيرازى

شاعر، متوفای 925

خالد بن غُفران  654
خالد بن غُفران

از فرماندهان یزید بن معاویه

ابو رُمْح خُزاعى  721
ابو رُمْح خُزاعى

شاعر قرن اول هجری

صفحه از 9
تعداد موارد : 119