فضل بن عبّاس بن عُتْبه  1525
فضل بن عبّاس بن عُتْبه

شاعر قرن نخست

عُقْبة بن عمرو سَهمى  3114
عُقْبة بن عمرو سَهمى

نخستین مرثیه سرا برای امام حسین(ع)

كمال الدّين اصفهانى  834
كمال الدّين اصفهانى

شاعر، متوفای 635

سيّد حِميَرى  1084
سيّد حِميَرى

شاعر قرن دوم هجری

عُبَيد اللّه بن حُرّ جُعْفى  1554
عُبَيد اللّه بن حُرّ جُعْفى

از شاعران کوفه در قرن نخست هجری

عُبَيدة بن عَمْرو كِنْدى  892
عُبَيدة بن عَمْرو كِنْدى

از بهترين شاعران و شجاعان عرب

عبد اللّه بن زبير اسدى  685
عبد اللّه بن زبير اسدى

از شاعران نامدار كوفه و دربار اموى در قرن نخست هجری

فضل بن محمّد  419
فضل بن محمّد

شاعر قرن چهارم و پنجم

رَباب دختر اِمرِؤ القَيس  2412
رَباب دختر اِمرِؤ القَيس

همسر امام حسین(ع)

سليمان بن قَتّه  443
سليمان بن قَتّه

از شاعران قرن اول و دوم که در رثای سیدالشهدا(ع) شعر سروده است.

بابا فَغانى شيرازى  420
بابا فَغانى شيرازى

شاعر، متوفای 925

خالد بن غُفران  455
خالد بن غُفران

از فرماندهان یزید بن معاویه

ابو رُمْح خُزاعى  531
ابو رُمْح خُزاعى

شاعر قرن اول هجری

صفحه از 9
تعداد موارد : 119