فضل بن عبّاس بن عُتْبه  1748
فضل بن عبّاس بن عُتْبه

شاعر قرن نخست

عُقْبة بن عمرو سَهمى  3446
عُقْبة بن عمرو سَهمى

نخستین مرثیه سرا برای امام حسین(ع)

كمال الدّين اصفهانى  1119
كمال الدّين اصفهانى

شاعر، متوفای 635

سيّد حِميَرى  1357
سيّد حِميَرى

شاعر قرن دوم هجری

عُبَيد اللّه بن حُرّ جُعْفى  1882
عُبَيد اللّه بن حُرّ جُعْفى

از شاعران کوفه در قرن نخست هجری

عُبَيدة بن عَمْرو كِنْدى  1225
عُبَيدة بن عَمْرو كِنْدى

از بهترين شاعران و شجاعان عرب

عبد اللّه بن زبير اسدى  952
عبد اللّه بن زبير اسدى

از شاعران نامدار كوفه و دربار اموى در قرن نخست هجری

فضل بن محمّد  618
فضل بن محمّد

شاعر قرن چهارم و پنجم

رَباب دختر اِمرِؤ القَيس  2862
رَباب دختر اِمرِؤ القَيس

همسر امام حسین(ع)

سليمان بن قَتّه  691
سليمان بن قَتّه

از شاعران قرن اول و دوم که در رثای سیدالشهدا(ع) شعر سروده است.

بابا فَغانى شيرازى  598
بابا فَغانى شيرازى

شاعر، متوفای 925

خالد بن غُفران  774
خالد بن غُفران

از فرماندهان یزید بن معاویه

ابو رُمْح خُزاعى  826
ابو رُمْح خُزاعى

شاعر قرن اول هجری

صفحه از 9
تعداد موارد : 119